AR 160

Jaipur, 2013

size:
130x130 cm

Series: Fog